บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์กัมพูชาทัวร์เขมร นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ล่องโตนเลสาบ เดินทางโดยรถตู้ VIP

ทัวร์เขมร นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ล่องโตนเลสาบ เดินทางโดยรถตู้ VIP

Share


ทัวร์เขมร นครวัด นครธม เสียมเรียบ พนมกุเลน ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ปอยเปรต
ทัวร์เขมร 2560 ทัวร์เขมร รถตู้ ทัวร์กัมพูชา ราคาถูก เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม

จุดเด่นทัวร์เขมร ทัวร์เขมร นครวัด นครธม เสียมเรียบ 2560 อรัญประเทศ ปอยเปต เสียมเรียบ โตนเลสาบ เขาพนมบาเค็ง ตลาดไนท์มาเก็ต ปราสาทบันทายสรี ผ่านชมปราสาทแปรรูป ปราสาทตาพรหม นครธม (ปราสาทบายน) นครวัด ชมโชว์ระบำอัปสร องค์เจ๊ก องค์จอม ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ ปอยเปต อรัญประเทศ ตลาดโรงเกลือ
ยานพาหนะ /สายการบิน รถตู้ VIP
รหัสทัวร์เขมร MT-REP-3D2N-VAN VIP

วันเดินทางทัวร์เขมร อัตราค่าบริการทัวร์เขมร
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ออกเดินทางทุกวันศุกร์
(รับได้เพียง 10 ท่าน ต่อกรุ๊ปเท่านั้น)
6,900 6,900 6,900 6,900 2,500

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เขมร นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน ล่องโตนเลสาบ เดินทางโดยรถตู้ VIP
วันแรก กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-โตนเลสาบ-เขาพนมบาเค็ง-ตลาดไนท์มาเก็ต
05.00
05.30
09.00
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย........คนขับรถช่วยดูแลเรื่องเอกสาร
เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถตู้ขนาด 9 ที่นั่ง
เดินทางถึงด่านปอยเปต จากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านปอยเปต ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ ซึ่งถนนปัจจุบันลาดยางเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบด้วยความสะดวกสบาย
12.00
13.30
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลสาบเขมร) ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ กว้างขว้าง สุดสายตาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำท่วมถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร ลึกถึง 10 เมตร โตนเลสาบคลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัด คือ กำปงธม, กำปงชะนัง, โพธิสัตว์ , พระตะบอง และเสียบเรียบ ชมวิถีชีวิตชาวประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลางทะเลสาบ มานานนับหลายสิบปี  จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้น เขาพนมบาเค็ง ตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กที่มีความสูงประมาณ 70 เมตร มีชื่อเรียกในสมัยโบราณว่า ปราสาทพนมกันดาล (พนม = ภูเขา, กันดาล = กลาง) ต่อมาเรียกว่า พนมบาเค็งตามลักษณะของต้นบาแค็ง (คล้ายต้นมะขาม) ที่มีอยู่มากในบริเวณภูเขานี้ นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเพื่อชมพระอาทิตย์อัศดง ซึ่งท่านสามารถเห็น ปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
พักที่ ROYAL VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า ( 3 ดาว )
วันที่ 2 ปราสาทบันทายสรี-ผ่านชมปราสาทแปรรูป-ปราสาทตาพรหม-นครธม (ปราสาทบายน)-นครวัด-ชมโชว์ระบำอัปสร
เช้า
07.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ระหว่างทางผ่านชม ปราสาทแปรรูป เป้นเทวสถานในศาสนาอินดูลัทธิไลวนิกาย เป็นปราสาทอิฐ 5 หลังบนฐานเป็นชั้น เป็นที่ประดิษฐาน ศุวลึงค์ไว้ที่องค์ประธาน นำชม ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างในพ.ศ 1510 โดยยัชญวราหะ ซึ่งเป็นพราหมณ์นักปราชญ์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ตราบจนพระองค์เสด็จสวรรคต พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทนตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใสไม่มีปราสาทใดเหมือน จนหลายคนขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรักชาวฝรั่งเศสให้ฉายาปราสาทแห่งนี้ว่า ‘’รัตนชาติแห่งศิลปะขอม“ การแกะสลักลวดลาย จึงดูอ่อนช้อย ลายคมชัด ดูมีชีวิตชีวา ภาพแกะสลักส่วนมาก จะเปนเรื่องราว ในมหากาพย์รามายาณะ (รามเกียรติ์) อย่างงดงามมาก โคปุระของปราสาทบันทายสรีมีลวดลายงดงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ผ่านโคปุระชั้นนอกซึ่งมีกรอบประตูไม่ใหญ่นักเข้าไป จะเป็นทางเดินปูลาดด้วยหินทราย สองข้างทางปักด้วยเสานางเรียง ทำด้วยหินทรายเช่นกันห่างเป็นระยะๆ ถัดออกไปเป็นสระบารายขนาดเล็ก ซึ่งกินพื้นที่อ้อมไปถึงกลุ่มตัวปราสาทด้านใน ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" ถ้าแปลตามภาษาสันสกฤตซึ่ง "ศรี" แปลว่า ความดีงามแล้วก็อาจจะแปลได้ว่า "ป้อมที่สวยงาม" ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729โดยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ปกคลุม ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาดมหึมาขึ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยงใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider อีกด้วย
12.00
บ่าย
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม  ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ ใบหน้าหนือยอดปราสาทบายนที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งปราสาทซ้ำ ๆ กัน ถึง 216 หน้า ๆ นี้รวมทั้งที่โคบุระของกำแพงเมืองพระนคร เชื่อว่าเป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งมีรอยยิ้มแบบบายนคือ ยิ้มแบบมีเมตตา กรุณา ผ่านชม ปราสาทบาปวน ซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในส่วนของพระราชวัง มีทางเดินเป็นสะพานหินที่ทอดยาวจากประตูทางเข้าไปยังตัวมหาปราสาท ผ่านชม ปราสาทพิมานอากาศ สร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้นแบบปิรามิด ชั้นบนสุดสร้างด้วยหินทราย และยังเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าประจำวัน ถัดไปไม่ไกลนักจะเป็นที่ตั้งของสระสรง ซึ่งอยู่ด้านเหนือของพระราชวัง สระสรงแห่งนี้จะแยกกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ผ่านชม ศาลพระเจ้าขี้เรื้อน ซึ่งด้านหน้าและด้านหลังกับผนังทั้ง 2 ด้าน แต่งด้วยหินทรายและลายปูนปั้นเป็นเทพอัปสรและอสูรเป็นชั้นๆ เป็นภาพที่งดงามมาก พลาดไม่ได้ที่จะต้องชมพลับพลาช้างหรือบัลลังก์ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ จากนั้นชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
พักที่ ROYAL VILLA HOTEL หรือเทียบเท่า ( 3 ดาว )
วันที่ 3 องค์เจ๊ก องค์จอม-ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ ปอยเปต-อรัญประเทศ-ตลาดโรงเกลือ-กรุงเทพ ฯ
เช้า
08.00
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านสักการะ องค์เจ็ก องค์จอม พระคู่บ้านคู่เมือง ที่ชาวเสียมเรียบเสียมเรียบนับถือเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมืองเสียมเรียบ (ตลาดซาจ๊ะ) ให้ท่านได้ช้อปปิ้งซาจ๊ะ เลือกซื้อสินค้าที่ท่านถูกใจ ฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน เวลาพอสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ ปอยเปต
12.00
บ่าย
15.00

19.00
รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร
ออกเดินทางต่อสู่ด่านปอยเปต เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เดินทางถึง ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต - ตลาดโรงเกลือ ผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออก - เมือง
นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ  
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ ....

หมายเหตุ :  
1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล โดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
2. มิได้ระบุที่นั่งบนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้เลย
หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้


เงื่อนไขการจองทัวร์เขมร

หมายเหตุ :  
1. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายตามความเหมาะสมในช่วงวันหยุดเทศกาล
2. มิได้ระบุที่นั่งบนรถ ท่านที่มาถึงที่รถก่อน สามารถเลือกที่นั่งได้เลย

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
2. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
3. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
4. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
5. ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าทัวร์คือเข้าแถว ตม.ตรวจปรกติ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000  บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัยไทยวิวัฒน์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
1. ค่า STAMP V.I.P. ด่านเขมร  300 บาท (ค่าทัวร์คือเข้าแถวตม.ตรวจปรกติ)
2. ค่าทิป ไกด์เขมร และคนขับรถเขมร  รวม 3 วัน 300 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
3. ค่าทิปคนขับรถไทย ท่านละ 100 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือนอกเหนือจากโปรแกรม
5. ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา

กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ทำการ
เงื่อนไขการให้บริการ

การจอง มัดจำท่านละ 3,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก    
เนื่องจากเป็นทัวร์ที่นั่งรถ หากท่านมัดจำแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หากท่านมีเหตุจำเป็นป่วยหรือไม่สบาย ต้องหาบุคคลท่านอื่นมาเดินทางแทนสืบมาจาก อัตราค่าบริการนี้เราคิดที่ 9 ท่านเดินทาง หากท่านหนึ่งท่านใดไม่เดินทาง ค่าทัวร์ที่เราคิดจะใช้ราคานี้ไม่ได้

***บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเงินบาทและค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นตามอัตราประกาศ)***


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share