บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์กัมพูชาทัวร์เขมร ปอยเปต เสียมเรียบ พระตะบอง 3 วัน 2 คืน นครวัด นครธม ชมโชว์อัปรา

ทัวร์เขมร ปอยเปต เสียมเรียบ พระตะบอง 3 วัน 2 คืน นครวัด นครธม ชมโชว์อัปรา

Share


ทัวร์เขมร นครวัด นครธม เสียมเรียบ พนมกุเลน ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร ปอยเปรต

จุดเด่นทัวร์เขมร ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร เสียมเรียบ นครธม ปราสาทบายน ปราสาทตาพรม นครวัด ชมโชว์อัปรา เสียมเรียบ เมืองพระตะบอง-วัดดำเริยซอ ศาลากลางพระตะบอง ปราสาทบานอน ช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ
ยานพาหนะ /สายการบิน BUS
รหัสทัวร์เขมร HC-PNH-3D2N-BUS


วันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 7,900 7,900 7,400 6,900 2,500

หมายเหตุ : เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่งให้ลูกค้าเป็นสำคัญ
กรณีผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ เพิ่ม 1,000.- บาท / ท่าน

รายละเอียดการเดินทางทัวร์เขมร ปอยเปต เสียมเรียบ พระตะบอง 3 วัน 2 คืน นครวัด นครธม ชมโชว์อัปรา
วันแรก กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-เสียมเรียบ-นครธม-ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรม-นครวัด-โชว์อัปรา
04.00
04.30
08.00
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย พบเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
เดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยรถปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารเช้าแบบปิกนิคบนรถ
เดินทางถึงด่านปอยเปต จากนั้นนำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านปอยเปต ออกเดินทางสู่ เสียมเรียบ ซึ่งถนนปัจจุบันลาดยางเรียบร้อยแล้ว ท่านจะเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบด้วยความสะดวกสบาย 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครธม ผ่านชม สะพานนาคราช ซึ่งด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน    เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม  ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม เป็นสุดยอดของปราสาทเขมรในยุคเสื่อมคือ ในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความเป็นไปและทุกข์สุขของประชาชนทั้ง 4 ทิศ ใบหน้าหนือยอดปราสาทบายนที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งปราสาทซ้ำ ๆ กัน ถึง 216 หน้า ๆ นี้รวมทั้งที่โคบุระของกำแพงเมืองพระนคร เชื่อว่าเป็นใบหน้าของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรซึ่งมีรอยยิ้มแบบบายนคือ ยิ้มแบบมีเมตตา กรุณา ชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729โดยพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาที่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าสนามหลวงของไทย ตั้งอยู่กลางป่าและมีแมกไม้ปกคลุม ปราสาทหลังนี้มีรากไม้ขนาดมหึมาขึ้นปกคลุมหลังคาปราสาทหลายแห่ง ซึ่งเป็นจุดสนใจที่นักท่องเที่ยงใฝ่ฝันอยากมาบันทึกภาพเก็บไว้ และที่นี่ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Tomb Rider อีกด้วย ผ่านชม ปราสาทบาปวน ซึ่งเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในส่วนของพระราชวัง มีทางเดินเป็นสะพานหินที่ทอดยาวจากประตูทางเข้าไปยังตัวมหาปราสาท ผ่านชม ปราสาทพิมานอากาศ สร้างด้วยศิลาแลงซ้อนกัน 3 ชั้นแบบปิรามิด ชั้นบนสุดสร้างด้วยหินทราย และยังเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าประจำวัน  ถัดไปไม่ไกลนักจะเป็นที่ตั้งของสระสรง ซึ่งอยู่ด้านเหนือของพระราชวัง สระสรงแห่งนี้จะแยกกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย ผ่านชม ศาลพระเจ้าขี้เรื้อน ซึ่งด้านหน้าและด้านหลังกับผนังทั้ง 2 ด้าน แต่งด้วยหินทรายและลายปูนปั้นเป็นเทพอัปสรและอสูรเป็นชั้นๆ เป็นภาพที่งดงามมาก พลาดไม่ได้ที่จะต้องชมพลับพลาช้างหรือบัลลังก์ช้าง ซึ่งฐานของพลับพลาสร้างด้วยหินจำหลักเป็นรูปการจับช้างและครุฑยาวประมาณ 300 เมตร เป็นสถานที่กษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ   จากนั้นชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่บรรจงชะลอลงมาประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์ และถือว่าเป็นสถานที่สุดยอดในการเดินทางไปในครั้งนี้ ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) พักที่ GOLDIANA ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่า  ( 4 ดาว )  www.goldiana.com
วันที่ 2 เสียมเรียบ-พระตะบอง-วัดดำเริยซอ-ศาลากลางพระตะบอง
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองพระตะบอง  เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศกัมพูชา อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศ มีเขตติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว และจันทบุรี ประเทศไทย พื้นที่นี้อดีตเคยเป็นจังหวัดพระตะบองในมณฑลบูรพาของสยาม
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านสู่ วัดดำเริยซอ หรือวัดช้างเผือก เป็นวัดในตระกูลอภัยภูเบศรที่สำคัญแห่งหนึ่งในพระตะบอง ร่องรอยที่เห็นมีตราสัญลักษณ์ เหนือกรอบประตูด้านหน้าและหลังพระอุโบสถ ตรานั้นเป็นตราแผ่นดินรัชกาลที่ 5 แห่งพระราชอาณาจักรสยาม  พระอุโบสถวัดดำเริยซอ กล่าวกันว่า เมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) มาอยู่สยาม ได้นำรูปแบบมาสร้างโบสถ์วัดแก้วพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  จึงทำให้โบสถ์ 2 หลังนี้คล้ายกันมาก  จากนั้นนำท่านชมศาลากลางจังหวัดพระตะบองที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะที่สวยงาม และยังเป็นต้นแบบที่พระยาอภัยภูเบศรสมุหเทศาภิบาลมณฑลบูรพา นำมาสร้างเป็นศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พักที่ STUENG SANGKE HOTEL หรือเทียบเท่า  ( 4 ดาว )  www.stungsangkehotel.com
วันที่ 3 พระตะบอง-ปราสาทบานอน-ปอยเปต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่านชม ปราสาทบานอน โบราณสถานยุคขอมเรืองอำนาจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร บ่าย ออกเดินทางต่อสู่ด่านปอยเปต  เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.00

20.00
เดินทางถึง ด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ ผ่านขั้นพิธีการตรวจคนเข้าออก– เมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อิสระช้อปปิ้งที่ตลาดโรงเกลือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าห้องพักจำนวน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

2. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุไว้
3. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตลอดเส้นทาง
4. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
5. ค่าเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่า STAMP  V.I.P. ด่านไทย  100 บาท
7. ค่า STAMP  V.I.P. ด่านเขมร  300 บาท
8. ค่าประกันชีวิต ( วงเงิน 200,000  บาท )

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา 800 บาท (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น เช่น มินิบาร์, ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือนอกเหนือจากโปรแกรม
3. ค่าพักห้องเดี่ยวเพิ่มตามอัตรา
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ไกด์เขมร  และคนขับรถ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่ากัมพูชา
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายสีจำนวน 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว
(กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน ทำการ)

การสำรองที่นั่งท่องเที่ยวพนมเปญ-นครวัด-นครธม
1. มัดจำ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

2. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท
3. พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต
4. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายในกรณีที่ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัท

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลักเที่ยวพนมเปญ ทัวร์นครวัด เที่ยวเสียบเรียบ เที่ยวนครวัต

Share