บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
บริการนำเที่ยวต่างประเทศ
ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยหลิน ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ซีอาน ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก
เที่ยวต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2561
ทัวร์ต่างประเทศ วันสงกรานต์ 2018

 โทร: 02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์มาเก๊าทัวร์มาเก๊า 2561 เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โรงแรม 4 ดาว โชว์หยวนหมิงหยวน (FD)

ทัวร์มาเก๊า 2561 เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน โรงแรม 4 ดาว โชว์หยวนหมิงหยวน (FD)

Share


ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน ทัวร์มาเก๊าราคาถูก เที่ยวมาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น
ทัวร์มาเก๊า ราคาทัวร์มาเก๊า 2561 มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2561 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน ทัวร์มาเก๊า ราคาทัวร์มาเก๊า 2561 มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2561 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน ทัวร์มาเก๊า ราคาทัวร์มาเก๊า 2561 มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2561 โปรแกรมทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน

จุดเด่นทัวร์มาเก๊า ทัวร์มาเก๊า ราคาถูก 2561 มาเก๊า เมืองจูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ถนนคู่รัก วัดผูถั๋วซื่อ ตลาดใต้ดิน ชมโชว์ในสวนจำลองหยวนหมิงหยวน จู่ไห่ มาเก๊า วัดอาม่า โบสถ์เซ็นต์พอล เซนาโด้สแควร์ เดอะเวเนเชี่ยน
ยานพาหนะ /สายการบิน Air Asia (FD)
รหัสทัวร์มาเก๊า MT-MFM-3D2N-FD

วันเดินทางทัวร์มาเก๊า อัตราค่าบริการทัวร์มาเก๊า
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
26-28 เม.ย 61  6,999 9,999 9,999 9,999 3,600
12-14, 19-21 พ.ค. 61
6,999 9,999 9,999 9,999 3,600
16-18 มิ.ย./ 30 มิ.ย.-2 ก.ค. 61
6,999 9,999 9,999 9,999 3,600
1-3 , 15-17 ก.ย. 61
6,999 9,999 9,999 9,999 3,600
11-13 , 18-20 , 27-29 ต.ค. 6,999 9,999 9,999 9,999 3,600
3-5 , 10-12, 17-19, 24-26 พ.ย. 6,999 9,999 9,999 9,999 3,600

ราคาโปรโมชั่นพิเศษ 6,999 บาท เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป (เฉพาะสัญชาติไทยเท่านั้น)
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ราคา 9,999.-บาท
 

**สิ่งสำคัญ**
กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องไม่หมดอายุ (นับจากวันเดินทางถอยหลังไป 6 เดือน ) หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้.

***หมายเหตุ***
โปรดทราบ!! รายการทัวร์นี้เป็นรายการทัวร์ราคาพิเศษที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง เช่น ยาสมุนไพรจีน ผ้าไหม และเครื่องหยก เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้เที่ยวในราคาที่ถูกลงประมาณท่านละ 1,000 หยวน จากราคาทัวร์ปกติ  จึงมีความจำเป็นต้องขอให้ทุกท่านเข้าชมการแนะนำสินค้าตามที่ระบุในโปรแกรม  ใช้เวลาประมาณ  60 ถึง 90 นาที ต่อการเข้าชมแต่ละร้าน หากไม่เข้าร้านท่านต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มท่านละ 1,000 หยวน ตามเงื่อนไขทัวร์ราคาพิเศษ  ทั้งนี้ การซื้อ หรือ ไม่ซื้อสินค้าเป็นความพึงพอใจส่วนตัวของท่าน บริษัท มีทวี ทัวร์ ไม่มีส่วนได้ผลประโยชน์ใดๆกับการซื้อขายสินค้าในร้านดังกล่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่การันตีสินค้า ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าในภายหลัง
อนึ่ง หากท่านต้องการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านช้อปปิ้ง กรุณาสอบถามฝ่ายขาย ซึ่งทางเราฯ มีบริการเที่ยวแบบไม่เข้าร้านในบางเส้นทาง.

***การยกเลิก *** เนื่องจากสายการบินแอร์เอเชีย เมื่อมีการออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้เลย หากท่านมีการยืนยันการเดินทางพร้อมชำระเงินมัดจำ  ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ให้กับท่านได้

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า 2561 เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน พักโรงแรม 4 ดาว โชว์หยวนหมิงหยวน (FD)
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า - เมืองจูไห่ - สวนหยวนหมิงหยวน - ชมโชว์ในสวนจำลองหยวนหมิงหยวน
07.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 2 ประตู1-2 สายการบิน AIR ASIA  พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
10.10 เดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 762 (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง) (1)
13.45 เดินทางถึงสนามบินมาเก๊า  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ด่าน จูไห่ เพื่อเดินทางข้ามด่านไปยังเมืองจูไห่ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีพรมแดนติดกับเกาะมาเก๊า  เมื่อข้ามด่านไปยังฝั่งจูไห่แล้ว
ชม สวนหยวนหมิงหยวน สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นเป็นการจำลองสวนหยวน หมิงหยวนในกรุงปักกิ่ง ด้วยความสวยงามทั้งการตกแต่งสวนและพระราชวังจำลองทำให้สวนแห่งนี้เป็นที่ห้ามพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน อีกทั้งเคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง ให้ท่านเดินชมถ่ายรูปจนสมควร นำท่านชมโชว์ชมการแสดงบนเวทีกลางแจ้งสุดอลังการภายในสวนแห่งนี้ เป็นการแสดงอิงประวัติศาสตร์ที่ใช้ระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยประกอบในการแสดง 
เย็น รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร (2)
เพื่อ เข้าพักที่โรงแรม  CITY JOY INN HOTEL ระดับเทียบเท่า 4 ดาว เมืองจูไห่
วันที่ 2 ศูนย์สมุนไพร - วัดผูถั๋วซื่อ - ร้านผ้าไหม - ร้านหยก - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( 3 )
หลังอาหารนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรจีน หรือ ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย เมื่อคราวเกิดอุบัติเหตุรถแก๊สคว่ำที่ถนนเพชรบุรี เมื่อ 24 กันยายน 2533 ครั้งนั้น รัฐบาลจีนได้ส่งยาบัวหิมะอันมีสรรพคุณรักษาแผลไฟไหม้ มาช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟไหม้ทั่วตัว จากนั้นมาคนไทยก็รู้จักสรรพคุณของบัวหิมะเรื่อยมา พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ท่านได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียดและบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาตินำท่านชม “วัดผูถั๋วซื่อ” วัดที่ขึ้นชื่อที่สุดในเมืองจูไห่ มีการจำลองอาคารและวิหารจากสี่พุทธคีรีชื่อดังในประเทศจีน ซึ่งได้แก่วัดผู่ถั๋วซานในเมืองหนิงปัว วัดจิ่วหัวซานในอันฮุย เขาง้อไบ๊ในเสฉวน และเขาหวู่ไถซานในซานซี นอกจากเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชาวบ้านมาสักระแล้ว ที่นี่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองจูไห่ด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 4 )
นำชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง ..........จากนั้นนำคณะชม ร้านหยก สมบัติล้ำค่าของชาวจีน ใครได้ครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดี โดยหยกธรรมชาติจะมีหลายสีคือ สีขาว สีเขียว สีน้ำตาล สีเหลืองและสีม่วง.....เมื่อเสร็จจากร้านหยกแล้ว ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดใต้ดินก่งเป่ย ตั้งอยู่ติดชายแดนมาเก๊า เป็นศูนย์การค้าติดแอร์ มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา ของเด็กเล่น ฯลฯ ที่นี่มีให้ท่านได้เลือกซื้อหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวมาเก๊าและฮ่องกง เนื่องจากสินค้าที่นี่มีคุณภาพและราคาถูก ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารค่ำภัตตาคาร (5)
พักโรงแรม  CITY JOY INN HOTEL ระดับเทียบเท่า 4 ดาว เมืองจูไห่ 
วันที่ 3 จู่ไห่ – ถนนคู่รัก - มาเก๊า - วัดอาม่า - โบสถ์เซ็นต์พอล - เซนาโด้สแควร์ – ถ่ายรูปกับหอไอเฟล -  เดอะเวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
นำชม ถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” หรือที่มีชื่อเรียกว่า “ หวีหนี” เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล.......จากนั้นนำท่านสู่ด่านก่งเป่ย   เพื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและนำคณะกลับมายังเกาะมาเก๊า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังอาหารนำท่านชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสำฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน... นำท่านชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาดีเพราะว่ามีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไปตามพื้นที่ที่อำนวย เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตูก็จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่...นอกจากนั้นก็ยังมี หอเมตตาธรรม ศาลเจ้าแม่กวนอิม ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน และยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้มีการสร้างเพื่อถวายให้แก่เจ้าแม่ทับทิม...จากนั้นนำท่านสู่โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรปโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างามย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส....... นำชม “เดอะปาริเชี่ยน”  The Parisian ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลองด้านนอก (ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าหอไอเฟล) ให้ท่านอิสระถ่ายรูปจนได้เวลาอันสมควรนำท่านชมความอลังการของ เดอะเวเนเชียน หรือ เวนิสมาเก๊า โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเชีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ชมความงามและสัมผัสเมืองจำลองจากลาสเวกัส และได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริง ตื่นเต้นเร้าใจกับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ (ล่องเรือและชมโชว์ต่างๆลูกทัวร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง/www.venetianmacao.com)
อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านเลือกชิมเลือกลิ้มลองอาหารหลากหลายรสชาติภายในโรงแรม
19.30
22.10
23.55
นำท่านเดินทางสู่สนามบินมาเก๊า  เพื่อเตรียมเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินของสายการบินไทย แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่  FD767
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ


เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ          
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ในกรณีเสริมเตียง)
3. ค่าภาษีสนามบินมาเก๊า, ภาษีสนามบินไทย                    
4. ค่าอาหาร 7 มื้อ ที่ระบุตามรายการ ***หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 10 ท่าน***
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ                
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ                        
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 ล้านบาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (หากลูกค้าสนใจซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม สามารถสอบถามพนักงานได้คะ)
8.ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง (ไม่สามารถทำคืนได้ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าอยู่แล้วและสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น)
  กรณีที่ทาง ตม. จีน ประกาศปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง เพื่อเข้าเซินเจิ้นและจูไห่ ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง และทางบริษัทฯขอ  สงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
2. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบเสร็จกำกับภาษี)
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ค่าทิปคนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 50 หยวน ต่อวัน รวมเป็น 150 หยวนตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)    

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า
1.  พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (พาสปอร์ตไทย)
2.  พาสปอร์ตต่างประเทศ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม (เงื่อนไขแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน)
3.  สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มเหลือง (ไม่มีสัญชาติ) ต้องทำวีซ่าจีนและมาเก๊าเพิ่มท่านละ 3,300 บาท   และใช้รูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป
4.  พาสปอร์ต อเมริกา ค่าวีซ่าจีนท่านละ 4,600 บาท (ยื่นด้วยตัวท่านเอง)
***หมายเหตุ: พาสปอร์ตต่างประเทศ ต้องทำการแจ้งเข้า แจ้งออก ที่กงศุลกากร ก่อนยื่นวีซ่าทุกครั้ง***    

เงื่อนไขการจอง
1.ชำระมัดจำงวดแรกท่าน 3,000.- บาท ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางภายใน 20 วันเท่านั้น
2. หลังจากโอนเงินท่านส่งหลักฐานการโอนมาทางไลน์@meetawee หรือส่งแฟกซ์ 02-736-1522
3.พร้อมแฟกซ์หรือสแกนหน้าพาสปอร์ตมาด้วย      

เงื่อนไขการยกเลิก  เนื่องจากราคาทัวร์เป็นโปรโมชั่นพิเศษ หากท่านได้ชำระค่ามัดจำทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ในทุกกรณี แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ก่อนเดินทาง 7 วัน โดยมีค่าใช่จ่ายในการเปลี่ยนตั๋ว   

กรณีคณะออกเดินทาง     
1.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)                    
3.  คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ดังนี้)

หมายเหตุ   
1. ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่, ค่าโรงแรม, ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน+ภาษีน้ำมันของสายการบิน
2. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การก่อจลาจล, การนัดหยุดงาน หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิเช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
5. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
7. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
8. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
9. รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
10. ***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พึงพอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น


บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share