บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด 
ขอนำเสนอทัวร์ยุโรป ราคาถูก
ทัวร์ยุโรป หลากหลายเส้นทาง
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ปราก
โปรแกรมทัวร์ยุโรป สงกรานต์ 2561/2018
จัดกรุ๊ปทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด

สนใจทัวร์ยุโรป
โทร:
02-736-1599
Hot Line 095-398-4141
Homeทัวร์รัสเซียเปิดเส้นทางใหม่...ทัวร์ไซบีเรีย 2561 สัมผัสดินแดนมหัศจรรย์ ไซบีเรีย ชมมรดกโลกทะเลสาบไบคาล เกาะโอลค์ฮอร์น 7 วัน 6 คืน (S7)

เปิดเส้นทางใหม่...ทัวร์ไซบีเรีย 2561 สัมผัสดินแดนมหัศจรรย์ ไซบีเรีย ชมมรดกโลกทะเลสาบไบคาล เกาะโอลค์ฮอร์น 7 วัน 6 คืน (S7)

Share


ทัวร์จางเจียเจี้ย โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ยราคาถูก ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย
ทัวร์ไซบีเรีย ไซบีเรีย รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล เที่ยวไซบีเรีย pantip ทัวร์ไซบีเรีย 2561 ทัวร์ไบคาล 2017 ทัวร์ทะเลสาบไบคาล ทัวร์รัสเซีย ไบคาล ทัวร์ไบคาล 2017 ทัวร์ไซบีเรีย ไซบีเรีย รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล เที่ยวไซบีเรีย pantip ทัวร์ไซบีเรีย ทัวร์ไบคาล 2017 ทัวร์ทะเลสาบไบคาล ทัวร์รัสเซีย ไบคาล ทัวร์ไซบีเรีย ไซบีเรีย รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล ทัวร์ไบคาล 2017 ทัวร์ไซบีเรีย ไซบีเรีย รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล ทัวร์ไบคาล 2017

จุดเด่นทัวร์ไซบีเรีย รัสเซีย ทัวร์ไซบีเรีย รัสเซีย 2561 เมืองอิรคูทสค์ ไซบีเรีย เกาะโอลค์ฮอร์น เมืองซาค์ยูต้า ชาวพื้นเมืองบูร์ยัต หมู่บ้านคูเซอร์ แหลมเบอร์คาน ทะเลสาบไบคาล หินสามพี่น้อง ชุมชนโอช-ออร์ด้า พิพิธภัณฑ์ชาวบูร์ยาต เมืองลิสตเวียงก้า พิพิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล ชมพันธ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด รวมทั้งแมวน้ำ หินศักดิ์สิทธิ์ ซามานซ์สโตน โบสถ์ นิโคลาส นั่งเรือยาง Khivus สะเทินน้ำสะเทินบก พิพิธภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างไม้ ชมพิพิธภัณฑ์กองทหารกบฏ โบสถ์คาซาน ย่าน 130 ควอร์เตอร์ 130 Quarter
ยานพาหนะ /สายการบิน S7 Airlines (S7)
รหัสทัวร์ไซบีเรีย รัสเซีย MT-SBR-7D6N-S7

วันเดินทางทัวร์ไซบีเรีย รัสเซีย อัตราค่าบริการทัวร์ไซบีเรีย รัสเซีย
ผู้ใหญ่ เด็กพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
สอบถาม 75,500 75,500 75,500 75,500 12,000

(ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก)
หมายเหตุ :
เนื่องจากโปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง, ก่อนตัดสินใจจองทัวร์กรุณาตรวจสอบโปรแกรมอัพเดจล่าสุดจากฝ่ายขายที่จัดส่ง ให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

รายละเอียดการเดินทางเปิดเส้นทางใหม่...ทัวร์ไซบีเรีย 2561 สัมผัสดินแดนมหัศจรรย์ ไซบีเรีย ชมมรดกโลกทะเลสาบไบคาล เกาะโอลค์ฮอร์น 7 วัน 6 คืน (S7)

วันแรก สุวรรณภูมิ – เมืองอิรคูทสค์ – ไซบีเรีย
15.00
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เกาะU เคาน์เตอร์ สายการบิน S7 AIR LINES (จอดรถส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9-10) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับพร้อมช่วยอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน โหลดสัมภาระเดินทาง (ผู้โดยสารสามารถโหลดกสัมภาระได้ 23 กิโลกรัมต่อท่าน)
17.25 เดินทางสู่ เมืองอิรคูทสค์ Irkutsk โดยสายการบิน S7 AIR LINES เที่ยวบินที่ S7 762 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
00.25 ถึงสนามบิน อิรคูทสค์ Irkutsk แคว้นไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าที่พัก (เนื่องจากช่วงเวลาที่เที่ยวบินไปถึง ร้านอาหารต่าง ๆ ได้ปิดให้บริการแล้ว หัวหน้าทัวร์จะแจกบะหมี่และโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปให้ผู้เดินทางคนละ 2 กล่องทาน แทนการจัดอาหารมื้อค่ำ)
พักที่ โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL 5* หรือระดับเดียวกัน ในเมืองอิรคูทสค์
วันที่ 2 เมืองอิรคูทสค์ – เกาะโอลค์ฮอร์น – ไซบีเรีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
>> วันนี้ทางทัวร์จะจัดนำท่านเดินทางไปเที่ยวเกาะและค้างคืนอยู่บนเกาะเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อความสะดวกต่อการเดินทาง ท่านสามารถจัดเตรียมสัมภาระเท่าที่จำเป็นใช้สำหรับ 3 วัน ใส่กระเป๋าเดินทางใบเล็กที่กะทัดรัดนำติดตัวไปใช้สำหรับ 3 วันนี้ ส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ท่านสามารถฝากไว้ที่โรงแรมที่พักในเมืองอิรคูทสค์ และรับคืนหลังจากที่กลับจากเที่ยวเกาะ <<
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางโดยรถบัสไปยังเกาะโอลค์ฮอร์น (ระยะทาง 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสราว 6 ชั่วโมง)
กลางวัน
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง
เดินทางถึง เมืองซาค์ยูต้า Sakhyuta นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางไป เกาะโอลค์ฮอร์น Olkhon Island เดินทางถึงเกาะโอลค์ฮอน (Olkhon Island) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดจากทั้งหมด 27 เกาะของทะเลสาบไบคาล มีพื้นที่ประมาณ 700 ตางรางกิโลเมตร มีความยาวประมาณ 70 กิโลเมตรจากเหนือ-ใต้ จุดที่กว้างที่สุดของเกาะประมาณ 12 กิโลเมตร และมีชาวพื้นเมืองบูร์ยัต (Buryat) อาศัยอยู่บนเกาะ ชาวพื้นเมืองของที่นี่ขึ้นชื่อว่าได้เก็บรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาไว้เป็นอย่างดี ตั้งแต่สมัยก่อนยุคอภินันทนาการหรือยุคคอลเคซัส และในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวนับพันคนได้มาเยือน ณ เกาะแห่งนี้
นำท่านขึ้นรถจิ๊ปขับเคลื่อนสี่ล้อที่ผลิตในรัสเซีย เดินทางไปยัง หมู่บ้านคูเซอร์ Khuzhir Village  
นำท่านแวะชม ถ้ำเบอร์คาน แหลมเบอร์คาน (Burkhan Cape) เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียที่เกาะ Olkhon บนทะเลสาบไบคาลในไซบีเรียรัสเซีย อันเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของทะเลสาบไบคาล Baikal Lake "แหลมเบอร์คาน" Burkhan Cape รู้จักกันในชื่อ Shaman Rock บนเกาะ Olkhon สำหรับผู้ที่ไม่รู้จักทะเลสาบไบคาลเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก และยังเก่าแก่ที่สุดอีกด้วย และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี พ.ศ. 2539 Burkhan Cape เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดของเกาะ Olkhon เพราะสถานที่แห่งนี้เป็น 1 ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 9 แห่งของเอเชียที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนต้องแวะมาสักครั้ง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำณ ร้านอาหารในโรงแรมที่พัก
พักที่ โรงแรม BALKAL VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาว บนเกาะ โอลค์ฮอร์น
วันที่ 3 เกาะโอลค์ฮอร์นเหนือ – แหลมโคบอย – ไซบีเรีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
หลังอาหารเช้า นำท่านโดยสารรถจิ๊บขับเคลื่อนสี่ล้อหรือรถตู้ที่เป็นยานพาหนะที่เหมาะกับสภาพพื้นที่บนเกาะ เพื่อเดินทางขึ้นสู่ทางเหนือชม แหลมโคบอย Cape Khoboy ที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะชม หินสามพี่น้อง หรือ Three Brothers Rock ชมความงามของผืนน้ำสีฟ้าของทะเลสาบที่บริเวณ Uzyry Bay ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ ปิกนิค ใกล้จุดชมวิวบนเกาะ
นำท่านเดินทางกลับสู่ หมู่บ้าน ระหว่างเดินทางให้ท่านได้แวะชมวิวและถ่ายรูปตามจุดชมวิวสวย ๆ สองข้างทาง ที่มีทั้งป่าสน ทุ่งหญ้า หรือในฤดูหนาวท่านจะได้พบเห็นประติมากรรมน้ำแข็งตามธรรมชาติที่สวยงามและไม่มีที่ใดในโลกจะเทียบเคียง...
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารในโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ โรงแรม BALKAL VIEW HOTEL ระดับ 3+บนเกาะ โอลค์ฮอร์น
วันที่ 4 เกาะโอลค์ฮอร์น – เมืองอิรคูทสค์ – ไซบีเรีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางออกจากเกาะโดยรถจิ๊ปหรือรถตู้ ต่อด้วยข้ามเรือเฟอร์รี่มายังฝั่ง และนั่งรถบัสกลับเมืองอิรคูทสค์ระหว่างทางแวะ ชุมชน โอช-ออร์ด้า ของชาวพื้นเมืองบูร์ยาต Ust-Ordaburiat Village หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองที่มีจำนวนมากที่สุดในแคว้นไซบีเรีย อาศัยอยู่กับทุ่งหญ้าและมีอาชีพเลี้ยงสัตว์และล่าสัตว์ ชมการแสดงการเรียกวิญญาณและการบูชาบรรพบุรุษของชาวพื้นเมืองบูร์ยาต แวะชมพิพิธภัณฑ์ชาวบูร์ยาต เรียนรู้วิถีชีวิตชาวพื้นเมืองที่มีอยู่แต่ดั้งเดิมตั้งแต่ยุคน้ำแข็งกระทั่งมาเป็นชนพื้นเมืองในยุคปัจจุบัน...
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารระหว่างทาง
หลังอาหารเดินทางกลับเมืองอิรคูทสค์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL 5* หรือระดับเดียวกัน ในเมืองอิรคูทสค์
วันที่ 5 อิรคูทสค์ เมืองลิสตเวียงก้า – ไซบีเรีย
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิสตเวียงก้า Listvianka เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบไบคาล ราวเสมือนเมืองที่ตั้งอยู่ชายฝังทะเล เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองอิรคูทสค์ราว 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถบัสแค่ 1 ชั่วโมง เมือง เดินทางถึง นำชม พิพิธภัณฑ์ทะเลสาบไบคาล Baikal Museum แสดงประวัติความเป็นมาและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของทะเลสาบแห่งนี้ ชมพันธ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิด รวมทั้งแมวน้ำพันธ์น้ำจืดที่มีเพียงที่นี่ที่เดียวในโลก (แมวน้ำสายพันธ์ทั่วไปจะอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำเค็ม) นั่งรถกระเช้าแบบนั่งห้อยขาขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวจากมุมสูงที่สวยงามของทะเลสาบ บริเวณเนินเขาแห่งนี้จะกลายเป็นลานสกีในฤดูหนาวด้วย ชมหินศักดิ์สิทธิ์ ซามานซ์สโตน Samanism Stone
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปลาโอมูล)
ชมโบสถ์นิโคลาส St.Nicolas Church โบสถ์ที่สวยงามและขึ้นชื่อที่สุดข่ามกลางสวนดอกไม้ที่สวยงามของเมืองลิสตเวียงก้า ชมตลาดปลาซึ่งเป็นตลาดเล็ก ๆ ริมทะเลสาบที่มีแผงและร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะปลาน้ำจืดของทะเลสาบแห่งนี้
จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์บนทะเลสาบน้ำแข็ง โดยการนั่งเรือยาง Khivus สะเทินน้ำสะเทินบก แบบตื่นเต้นสุดขั้วและโลดโผนสุดขีด!! เรือยางสามารถวิ่งได้ทั้งบนผิวน้ำ หิมะ และพื้นน้ำแข็ง ที่จะพาท่านเดินทางผ่านพื้นผิวของทะเลสาบไบคาลที่ได้กลายเป็นน้ำแข็งหนามากกว่า 1 เมตร เป็นระยะทาง 360 กิโลเมตร ได้พาท่านนั่งเรือวนรอบชายทะเลสาบเพื่อชมความงานริมฝั่งทะเลสาบ และสัมผัสบรรยากาศการเดินทาง โดยใช้เรือยางที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัด (ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในการนั่งเรือยาง) ระหว่างทาง จอดให้ท่านได้ถ่ายรูปของผิวน้ำแข็งและวิวโดยรอบ ท่านจะได้ภาพสุดแสนอัศจรรย์นี้กลับบ้านไปเป็นอีกหนึ่งในทริปประทับใจแบบไม่รู้ลืม... เมื่อควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเมืองอิรคูทสค์

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL 5* หรือระดับเดียวกัน ในเมือง อิรคูทสค์
วันที่ 6 เที่ยวชมจุดท่องเที่ยวในเมืองอิรคูทสค์ – ไซบีเรีย
เช้า
10.30
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สิ่งปลูกสร้างไม้ Wooden Architecture Museum ชมสิ่งปลูกสร้างไม้ที่หาชมได้ยากซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของชนกลุ่มที่พำนักอยู่ที่นี่มาช้านาน ชมการสร้างบ้านตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่ต้องสร้างบ้านด้วยไม้และทนต่อความหนาวเย็นในฤดูหนาวที่อุณหภูมิติดลบหลายสิบองศา......
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่อใน เมืองอิร์คุตส (Irkutsk) อิร์คุตสเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกและเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นไซบีเรีย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี  
นำชมจุดท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำอังการ่าที่ไหลผ่านเมืองอิรคูทสค์ชมอนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียชีวิตในช่วงสงคราม รูปปั้นจักรพรรดิ อเล็กซานเดอร์ที่3 ถนนคนเดินคาร์ลมาร์กซ์Calsmarks Street ซึ่งเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีสังคมนิยม จนนำไปสู่การปฏิวัติในรัสเซีย...
ชม พิพิธภัณฑ์กองทหารกบฏ เดือนธันวา Decembrist Museum สถานที่ ๆ บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มทหารที่ลุกฮือขึ้นต่อต้านการครองราชย์โดยมิชอบของจักรพรรดินิโคลาสที่ 1 ในเดือนธันวาคมปี ค.ศ.1825 ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ค ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัสเซียในขณะนั้น จนได้รับการขนานนามว่าเป็น กลุ่มทหารกบฏเดือนธันวาคม Decembrist หลังการก่อกบฏถูกปราบปรามจนล้มเหลว ผู้นำกบฏถูกประหารด้วยการแขวนคอ ทหารบางส่วนเนรเทศมาคุมขังยังแคว้นไซบีเรียซึ่งในอดีตเป็นดินแดนที่ทุรกันดานและเป็นแหล่งคุมขังนักโทษ โดยการก่อกบฏในครั้งนั้นยังส่งผลต่อการปฏิวัติในรัสเซียในเวลาต่อมา
ชมโบสถ์คาซาน (Kazan Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่สวยงาม โดดเด่นที่สุดของเมืองอีร์คุตส เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1885 ใช้เวลาสร้างกว่า 7 ปีจึงแล้วเสร็จ ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ด้วยหินอ่อนจากประเทศอินเดีย โดยฝีมือช่างจากประเทศจีน ภาพสีน้ำบนฝาผนังโบสถ์เป็นฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน
จากนั้นนำท่านสู่ ย่าน 130 ควอร์เตอร์ 130 Quarter แหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่ที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งช้อป แชะ และ ชิมเลยทีเดียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่โรงแรม COURTYARD MARRIOTT HOTEL 5* หรือ ระดับเดียวกัน ในเมืองอิรคูทสค์
วันที่ 7 อีร์คุตส (Irkutsk) ไซบีเรีย – กรุงเทพฯ
เช้า
09.00
11.20
16.30
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง
เหิรฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เที่ยวบิน S7 761
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ...

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม    
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ตั๋วกรุ๊ป)
2. ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
3. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
4. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าภาษีสนามบินไทย
6. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.
7. ค่าภาษีสนามบินไซบีเรีย, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง , ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ
8. รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม    
1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น
2. ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว
3. ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด
4. หัวหน้าทัวร์

หมายเหตุ    
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ/ การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%

สำรองที่นั่ง    มัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
*** ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน ***
หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - หักค่าใช้จ่ายไว้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที่ต้องวางมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน ขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ


บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละสกุลเงิน
ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดเป็นหลัก


Share


 

ยุโรป | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2561  | ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ยุโรป ราคาถูก สงกรานต์ 2561ทัวร์ยุโรป ราคาถูก | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เยอรมัน | ทัวร์อิตาลี | แกรนด์ปารีส | ทัวร์เนเธอร์แลนด์ | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์อังกฤษ ราคาถูก ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์สแกนดิเนเวียเที่ยวยุโรป | ทัวร์ยุโรปตะวันออก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์ออสเตรีย | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์เที่ยวยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศสทัวร์ปรากแกรนด์อิตาลีแกรนด์สวิสข้อมูลทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์ตุรกี | ทัวร์อียิปต์ราคาถูก | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์แคนาดา | ทัวร์อังกฤษ | เทศกาล ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่นทัวร์อังกฤษ ราคาถูก | ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น | เที่ยวยุโรป ราคาประหยัด| ทัวร์อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส | ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส ราคาถูก | แกรนด์อิตาลี | ทัวร์ยุโรป ปีใหม่ 2018