Link :

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
มาตรการนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แต่ไม่รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯไปแล้ว
โดยบริษัทฯจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับตามเอกสารที่ลูกค้านำส่งให้กับบริษัทฯ
เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เอกสารประกอบการพิจารณา
1. เอกสารแสดงรายได้ลดลง เช่น หนังสือเลิกจ้างงาน , บัตรพนักงานและประกาศลดเงินเดือน หรือ ประกาศปิดโรงงานหรือบริษัท เป็นต้น
2. เอกสารแสดงอาชีพ เช่น ทะเบียนการค้า , ใบประกอบวิชาชีพ หนังสือรับรองบริษัท หรือรูปถ่ายแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น
————————————————————————————

พูดคุยกับเราได้ที่
FB :

ติดต่องาน
reviewwa2017@gmail.com

#reviewwa #honda #พักชำระหนี้