ลิสซิ่ง เงินด่วน

วิธีพักชำระหนี้ Honda ลิซซิ่ง และปรับโครงสร้างหนี้

Link : ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยลงทะเบียนยื่นคำขอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ มาตรการนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 แต่ไม่รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับบริษัทฯไปแล้ว โดยบริษัทฯจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับตามเอกสารที่ลูกค้านำส่งให้กับบริษัทฯ เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เอกสารประกอบการพิจารณา 1. เอกสารแสดงรายได้ลดลง เช่น หนังสือเลิกจ้างงาน , บัตรพนักงานและประกาศลดเงินเดือน หรือ ประกาศปิดโรงงานหรือบริษัท เป็นต้น 2. เอกสารแสดงอาชีพ เช่น ทะเบียนการค้า , ใบประกอบวิชาชีพ หนังสือรับรองบริษัท หรือรูปถ่ายแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เป็นต้น ———————————————————————————— พูดคุยกับเราได้ที่ FB : ติดต่องาน reviewwa2017@gmail.com #reviewwa #honda #พักชำระหนี้